metin, iç mekan, tablo, tezgah içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi

 

 

Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı’nın akademik ve bilimsel yayın organıdır.

 

Dergimizin ilk sayısı olan Mayıs 2024 Cilt 1 Sayı 1 yayınlanmıştır. Dosyalarına erişmek için tıklayınız.

Amaç ve Kapsam

Uluslararası (olarak geliştirilen), süreli, bilimsel, açık erişimli bir yayın olan Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi, tıp tarihi, tıp hukuku, tıp etiği, ahlak felsefesi, tıbbi deontoloji, askeri tıp etiği, sağlık etiği, sağlık yönetimi, sağlık sosyolojisi ve biyoetik alanlarında bilimsel araştırma, derleme, bilimsel analizler, biyografi ve monografileri içeren bilimsel bir dergidir. Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanır ve üç sayıda bir cildi tamamlanır. Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi’nde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşü olup yayın sahibi, editör veya yayın kurulunun görüşü değildir.

Aims and Scope

Gulhane Journal of Medical History and Medical Ethics is a periodically published, international (being developed as) scientific journal including scientific research, reviews,‎ scientific analysis, and biography and monographs in the fields of history of medicine, medical law, medical ethics, moral philosophy, medical deontology, military medicine ethics, ‎health ethics, health administration, sociology of health, and bioethics. Gulhane Journal of Medical History and Medical Ethics is published as three issue a year on January, May and September ‎ and a volume is completed with three issues. Statements or opinions expressed in the manuscripts published in Gulhane Journal of Medical History and Medical Ethics reflect the views of the author(s) and not the opinions of the publication owner, editor, or the editorial board.

Yayın Süreci ve Politikaları

Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi açık erişimli (open access) bir dergi olup makale kabulü, değerlendirme süreçleri ve yayımlanma aşamalarında yazarlardan bir ücret talep edilmemektedir. Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “Hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel makalelerin, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. ©Telif hakkı Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi‘ne aittir. Bu dergide yayımlanan makaleler Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi çift kör hakem değerlendirmesi ile makale kabulü yapan hakemli bir bilimsel dergidir. Makale gönderimi tarihinden itibaren ilk değerlendirme sürecinin bir ay içerisinde ve nihai karar sürecinin iki ay içerisinde tamamlanması hedeflenir. Her yılın son sayısı kapak sayfasında o yıl içerisinde hakemlik yapan akademisyenlerin bir listesi sunulur.

Publication Process and Policies

Gulhane Journal of Medical History and Medical Ethics, the publication owner, the editor, and the editorial board disclaim any responsibility or liability for such materials. Gulhane Journal of Medical History and Medical Ethics is an open access journal, and no fee is charged to the authors during the process of article acceptance, evaluation and publication. Our journal is a party to the Budapest Open Access Movement (BOAI). According to BOAI, Open Access states, “Scientific articles that have been evaluated by the referee, via the Internet; be freely accessible, readable, downloadable, copied, distributed, printed, scanned, linked to full texts, indexed, transmitted as data and used for any legal purpose, without financial, legal and technical barriers. ©Copyright Gulhane Journal of Medical History and Medical Ethics. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Life and Medical Sciences is a peer-reviewed scientific journal that accepts articles with double-blind peer-review. It is aimed to complete the first evaluation process within one month and the final decision process within two months from the date of article submission. A list of the academicians who were reviewers in that year will be presented on the cover page of the last issue of each year.

Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tarihçesi

 

Avrupa’daki yenilikleri takip edebilmek için, XIX. yüzyılın son yıllarında Türk tıbbında görülen hareketlilik, Tıbbiye Okulu’nda düşünülen daha kapsamlı yenileştirme ve reform çabaları ile devam etmiştir. Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi kapak sayfasında fotoğrafı yer alan “Gülhane Seririyat Hastanesi” 30 Aralık 1898 tarihinde Padişah II. Abdülhamid döneminde İstanbul Sarayburnu’nda törenle açılmıştır.

 

 

Daha sonra Gülhane’deki Askeri hekimlik eğitimleri artırılmış, “Gülhane Seririyat Hastanesi” ismi değiştirilerek “Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektep ve Seririyatı” olmuştur. Birinci Dünya savaşı (1914-1918) yıllarında, Gülhane bir harp hastanesi olarak görev yapmaya başlamış, özellikle Çanakkale’den getirilen ağır hastaların bakımına tahsis edilmiştir. 1918 Aralık ayından itibaren Fransız işgali nedeniyle Gümüşsuyu Askeri Hastanesine taşınarak hizmet vermek zorunda kalmış, 2 Ekim 1923 tarihinde tekrar Sarayburnu'ndaki eski binasına taşınmıştır. 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti “Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektep ve Seririyatı Talimatnamesi” adı ile bir talimatname hazırlamıştır. Bu talimatnamede: Gülhane; Genel askeri tıbbın uygulandığı bir klinik (seririyat), askeri tıbbın geliştirilmesi için bir okul, bilimsel incelemeler ve yayınlar için bir tıp akademisi (Askeri Tıp Encümen-i Ali’si) olarak, Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı, Tugay seviyesinde, Sağlık Dairesince seçilen bir asker tabip Müdür-Baştabip yönetiminde bir kurum olarak tanımlanmıştır.

 

Türkiye’nin II. Dünya Savaşına girme ihtimali üzerine, askeri okulların ve Gülhane’nin İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasına karar verilmiştir. Gülhane 1947’de “Gülhane Askeri Tıp Akademisi” adını almıştır. Gülhane Tıp Akademisi (GATA), 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bilimleri Üniversitemize devredilmiş olup eğitim faaliyetlerine ara verilmeden ve aksatılmadan devam edilmiştir. Üniversitemiz, Gülhane (Ankara) Külliyesinde; Fakülte, Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Enstitü birimleri olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.  Ankara’daki hastane 30 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismini alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

 

Ana sayfada başlık üzerinde yer alan fotoğrafta ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı içerisinde yer alan tıp tarihi müzesinden kesitler yer almaktadır.  

 

 

Onursal Editör: Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

Honorary Editor: Prof. Cevdet ERDÖL

Editör: Doç. Dr. Eray Serdar YURDAKUL

Editor: Assoc. Prof. Eray Serdar YURDAKUL

Dergi Kurulları 

Journal Boards

Yayımcı ve İmtiyaz Sahibi: Eray Serdar YURDAKUL

Süreli Yayın Künye Bilgileri 

Publisher's and Owner: Eray Serdar YURDAKUL

Periodical Publishing Information 

Yayın Etiği ve Malpraktis Beyanı

Publication Ethics and Malpractice Statement

Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

Author Submission Guidelines and Writing Rules

Telif Hakkı Devir Formu

Copyright Transfer Form

Yazar Katkı ve Onay Formu

Author Contribution and Approval Form

 

Makale Gönderimi

Makalenizi Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları içeriğine göre düzenledikten sonra Telif Hakkı Devir Formu ve Yazar Katkı ve Onay Formu ile birlikte gulhane.ttted@gmail.com adresine göndermeniz yeterli olacaktır.

Dergi konu başlıkları: Tıp Tarihi, Tıp Hukuku, Tıp Etiği, Ahlak Felsefesi, Tıbbi Deontoloji, Askeri Tıp Etiği, ‎Sağlık Etiği ve Sağlık Yönetimi, Sağlık Sosyolojisi ve Biyoetik‎.

Manuscript Submission

After editing your article according to the content of the Guidelines for Authors, it will be sufficient to send it to gulhane.ttted@gmail.com with the Copyright Transfer Form and Author Contribution and Approval Form.

Journal topics: History of Medicine, Medical Law, Medical Ethics, Moral Philosophy, ‎Medical Deontology, Military Medicine Ethics, ‎Health Ethics and Health Administration, Sociology of ‎Health and Bioethics.

İletişim:

E-posta: gulhane.ttted@gmail.com

Contact:

E-mail: gulhane.ttted@gmail.com

 

 

Dergi Arşivi/ Journal Archive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cilt 1 (Sayı 1)

         Volume 1 (Issue 1)

         Mayıs– May

2024